piątek, 15 lutego 2008

Astrologia a Kościół Katolicki

POLSKA NIE JEST KRAJEM KATOLICKIM!

POLSKA JEST KRAJEM DEMOKRATYCZNYM!

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia każdemu wolność sumienia i religii, gwarantuje również rozdział Kościoła i państwa.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka głosi:
Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania(..)
oraz:
Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.

W świetle obowiązujących zapisów Konstytucji oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Kościół Katolicki ani żadna instytucja państwowa nie mają prawa narzucać nikomu jakiegokolwiek światopoglądu ani kontrolować sumień i poczynań obywateli. Dlatego każdy obywatel, a więc i astrolog, sam decyduje o tym, czy i jaką religię wyznaje w życiu prywatnym.

Katolicyzm nie jest jedyną religią istniejącą na świecie, nie ma również żadnego racjonalnego i niepodważalnego dowodu na to, że rzeczywiście i jako jedyna gwarantuje ostateczne zbawienie.

Katolicyzm jest jedną z wielu religii i każdy ma prawo wybrać tę, która mu najbardziej odpowiada lub nie wybierać żadnej. Kościół katolicki nie ma prawa arbitralnie i według własnego światopoglądu ustanawiać i narzucać całemu światu praw, które obowiązywałyby wszystkich, w tym niekatolików.

Co jednak najważniejsze w tym sporze - astrologia nie ma absolutnie nic wspólnego z jakąkolwiek religią czy kościołem, nie jest również i nigdy nie była sektą ani grupą wyznaniową. Nie zajmuje się nauczaniem o Bogu, zbawieniu ani żadnymi innymi sprawami wchodzącymi w zakres działań i nauczania Kościoła czy jakiejkolwiek innej religii. Z tego powodu nie podlega władzy ani kontroli instytucji religijnych.

Astrologia nie głosi poglądu, że człowiek podlega gwiezdnemu determinizmowi; jeśli twierdzi tak jakiś konkretny astrolog, to wyraża wyłącznie swoje prywatne poglądy, za co astrologia jako taka nie ponosi odpowiedzialności.


Art. 53. KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. (...).


POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA
ARTYKUŁ 18
Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.

ARTYKUŁ 19
Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.

0 Comments: